ภาพกิจกรรม เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาคารบี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพกิจกรรม เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม การอภิปราย หัวข้อเรื่อง "พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร?" ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ภาพกิจกรรม การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของบริษัทโอลิมปัส(ประเทศไทย)จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม การอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม การประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (คกส.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน คกส. และการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คกส.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน คกส. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี

 

ภาพบรรยายกาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ภาพบรรยากาศ การอบรม "ผู้เยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ" ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 6/2560 

 

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560

 

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 5/2560 (ชาวต่างประเทศ)

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม ศ.ดร. สง่า สรรพศรี อาคาร วช. 1 ชั้น 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ


ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่่ 3/2560
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา


ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจง การให้ข้อมูลในระบบ electronics รายงานประจำ 6 เดือน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560


ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่ 2/2560
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560


ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม สถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ วันที่ 25 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำกัด วันที่ 24 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม บริษัท ฟิชเว็ตกรุ๊ป เอเชีย จำกัด วันที่ 11 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม บริษัท องค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์ชีววัตถุ วันที่ 10 มกราคม 2560


ภาพบรรยากาศการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยากาศ อบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนของ สพสว.ฯ


ภาพบรรยากาศการอบรม "พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558


ภาพบรรยากาศ การสัมมนารับฟังข้อสงสัยและชี้แจงทำความเข้าใจในการปฎิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

 

การอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2558
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

 

การอบรม "สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Rodents Pathology for Scientists"
วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ วช. กรุงเทพมหานคร

 

การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน แบบเข้มข้น ครั้งที่ ๑
๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

การอบรมหลักสูตร "สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้อง แกลเลอรี่ เอ ชั้น ๔ อาคาร เอ โรงแรมไอยรินทร์ @ ตึกช้าง กรุงเทพมหานคร

 

การสัมมนาและพิธีมอบรางวัลTEQ Award สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น และ BioLASCO Thailand Award สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

การจัด "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรจุเนื้อหาวิชาด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสัตวศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส."

วันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

การทดสอบระบบสำรวจและประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)
วันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การบรรยายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ เรื่อง "การพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล"

วันที่ 8 สิงหาคม 2557  

 

การฝึกตรวจประเมินสำหรับ คกส.

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

การอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน"

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 

ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. 

 

การอบรมหลักสูตร "สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. 


 

การประชุมติดตามประเมินผลโครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์ไพรเมทฯ 

การประชุมติดตามประเมินผลโครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์ไพรเมทแห่งชาติเพื่อพัฒนามาตรฐานการใช้ไพรเมทเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร วช. 5 (สลช.) 


การประชุมความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ 

การประชุมร่วมกันระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 205 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


การจัดสัมมนาเรื่อง “การสลบสัตว์ทดลองและการจัดการ vivarium ให้มีประสิทธิภาพ”
สลช.วช. จัดสัมมนาเรื่อง "การสลบสัตว์ทดลองและการจัดการ vivarium ให้มีประสิทธิภาพ"
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ๒ ท่าน คือ


ผศ. น.สพ. ดร. ชลวัฒน์ พัชรินทร์ศักดิ์ ,
Director, Anesthesia, Pain Management, and Surgery, Department of Comparative Medicine Stanford University, School of Medicine, USA
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ยาสลบ บรรยายในหัวข้อ "ยาสลบในสัตว์ทดลอง (Anesthesia in Laboratory Animals)"


และ Dr. Patrick Sharp, CEO, Animal Resources Center, Canning Vale, Western Australia, Australia.
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในโปรแกรมการเลี้ยงและใช้สัตว์(animal care and use program)

การวางแผนและการออกแบบอาคารเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของ AAALAC International

(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International)

บรรยายในหัวข้อ "Optimizing vivarium efficiencies"

 

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโพทะเล บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

การติดตามและประเมินผลโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติฯ
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาฯ-สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ชวาลันรีสอร์ท จ.นครปฐม

กิจกรรมทำบุญตึก สลช. และงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
ณ สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๗
ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1

งานรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSCPA)
สลช.วช. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประดน จาติกวนิช ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSCPA) เนื่องจากทางคณะกรรมการสมาคมฯ และภาคีมีความเห็นว่าท่านทำคุณประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมด้านการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์มาโดยตลอด ซึ่งในงานดังกล่าวมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กร สถาบัน และบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสวัสดิภาพสัตว์
วันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ในงานครบรอบ ๒๐ ปี TSPCA "รวมพลังหยุดทารุณสัตว์" ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะไนน์พระรามเก้า

การสัมมนาเรื่อง"การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยและทดสอบด้านประสาทวิทยาศาสตร์"
(The use of Laboratory Animal for Neuroscience Research)
ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
จัดโดย สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทโนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การประชุมหารือในการพัฒนาและการดูแลระบบISRAD
ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐น.
ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ISRAD) ระหว่าง สลช.วช. และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สุชาติแย้มเม่น ผู้ช่วยอธิการบดี ดร. สุวิมล ธนผลเลิศ ผอ.กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คุณนันทวรรณ ประภักรางกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะฯ

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ทดสอบระบบสำรวจและประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thaiiacuc)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

โครงการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน" รุ่นที่ ๓
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การสัมมนาเพื่อประเมินความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ-สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเครือข่ายฯ ISRAD
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

การสัมมนา Care and Use of Transgenic Animals
จัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำกัด (M.CBC) และบริษัท โนมูระ สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (NSL)
วันศุกร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓ และงานแสดงสินค้า ประจำปี ๒๕๕๖
"สัตว์ตัวแบบและทางเลือกอื่น Animal Model and Alternatives"
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

การอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบรรจุเนื้อหาสาระวิชาทางด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในสายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องกำหนดวิชาเพิ่่ม
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕๖
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

การสัมมนา เรื่อง "ร่าง มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม

การจัดอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 ภาพชุดที่ ๑ ภาพชุดที่ ๒

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ : ISRAD 2013"
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑