Articles

 

 

๑. ร่างกฎกระทรวง กำหนดให้งานที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....