Articles

                                         รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 9

                                                                                  วันที่   20 – 23   มีนาคม   2562

                                           ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                                                                               จัดโดย

                                                             สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

                                                                                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

1

ปริชาติ ช่างสัก, นางสาว

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

จิรารัตน์ วุ่นจันทร์, นางสาว

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

สิริพร อ่ำสุข, นางสาว

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

เนาวรัตน์ กำภูศิริ, นางสาว

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

5

วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, นาย

ภาควิชาปรสิทวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6

พันเลิศศักดิ์แก้ว, นาย

วิทยาลัยสัตแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7

สิริลักษณ์ดุสิตสิทธิพร, นางสาว

ภาควิชาปรสิทวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8

สุทธิดล ปียะเดชสุนทร, นาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

9

สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป, นาย

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

10

นลินี หงส์ชุมพล, นางสาว

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

11

พรรณติยา ใจอ่อน, นางสาว

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง

12

นวนิตย์ คล่องแคล่ว, นางสาว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี กรมประมง

13

กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์, นางสาว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14

จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์, นางสาว

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

15

พัฒนพงษ์ ทัดทา, นาย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

16

ปริญญา สุทธินนท์, นาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง กรมประมง

17

พรณิชา ปิตตาทะโน, นางสาว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง

18

เบ็ญยะมาศ บุญอบรม, นาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) กรมประมง

19

ชมพูนุท สามห้วย, นาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) กรมประมง

20

เฉลิมขวัญ เอื้อละพันธ์, นางสาว

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

21

วิรงรอง เลิศประเสริฐ, นาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี กรมประมง

22

สันติ ปานนุสา, นาย

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

23

วรรณนภา รังสินธุ์, นาง

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

24

โสภิต มาลัยวงษ์, นางสาว

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

25

อังคณา กรุ่นทอง, นางสาว

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

26

ธนิกานต์ บัวทอง, นางสาว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กรมประมง

27

ทิวาวรรณ มีชิน, นางสาว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กรมประมง

28

จีราพร ฟูวุฒิ, นางสาว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กรมประมง

29

นิพนธ์ จันทร์ประทัด, นาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ กรมประมง

30

มุกดามาศ เข้มคำ, นางสาว

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา กรมประมง

31

ศรัณย์สิริ นวลมณี, นาย

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา กรมประมง

32

สมชาย โสมย์ไพศาลศิลป์, นาย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

33

ณัฐกานต์ สาลีติด, นางสาว

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

34

กาญจนา อภินันท์อวยพร, นางสาว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง

35

กวินนาถ บูรณตระกูล, นางสาว

สำนักงานปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

36

เมทิตา สัสดี, นางสาว

คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37

ชัชนก อุดมธนกุลชัย, นาง

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

38

กัลยกร วงศ์รักษ์, นางสาว

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39

สุชาดา นาคนรินทร์, นางสาว

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

40

ภัทรพล ภู่ศิริภิญโญ, นาย

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

41

เขมิกา อุระวงค์, นาง

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

42

พัชรา งอกงาม, นางสาว

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

43

สลิลธร ทองสงวน, นางสาว

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

44

พริษฐ์ นาคะไพบูลย์, นาย

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

45

รวีวรรณ ศรีสวัสดิ์, นาง

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

46

ปิ่น จันจุฬา, นาย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

47

ขวัญชนก เดชยง, นาง

หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

48

ณัฏฐพงษ์ บุณยัษเฐียร, นาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง กรมประมง

49

สามารถ เดชสถิต, นาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) กรมประมง

50

ธเนศ ดวงตา, นาย

ศูนย์ไอโซโทปรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

51

บุณยกร วงสกุล, นาย

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

52

กิติชยา เพ็ญชาติ, นางสาว

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

53

ภัทรภร เอื้อรักสกุล, นางสาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

54

กฤษฎ์ ผิวงาม, นาย

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

55

สุนทรี อุณพิพัฒน์, นางสาว

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 หมายเหตุ   เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ เต็มจำนวนแล้ว สพสว. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ

  จำนวน 55 คน ดังรายชื่อข้างต้น ทั้งนี้ ผู้สมัครท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมฯ ได้

               ขอความร่วมมือแจ้งกลับที่หมายเลข 02-579-0388 หรือ 02-561-2445 ต่อ 624

               (คุณอภิศรา) ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้