Articles

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

คู่มือการสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการสมัครผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ใบสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มประวัติผู้สมัคร

 

พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558