บุคลากรของสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

 

   

Dr. Pradon Chatikavanij

Advisor

Tel: +66-2579-8751, +66-2579-0388

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.ประดน จาติกวนิช

ที่ปรึกษา

โทรศัพท์: +66-2579-8751, +66-2579-0388

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Professor Emeritus Dr. Chumpol Pholpramool

Advisor

Tel: +66-2579-8751, +66-2579-0388

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล

ที่ปรึกษา
โทรศัพท์: +66-2579-8751 , +66-2579-0388

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Mrs. Phakkamon SuwanRo

Policy and Planning Analyst, Senior Professional Level

Tel: +66-2561-2445 ext. 624

 

นางภัคมน สุวรรณโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 624

 

  1  

Ms. Juthadol Puranaveja

Policy and Planning Analyst, Professional Level

Tel: +66-2561-2445 ext. 621

 

นางสาวจุฑาดล บุรณเวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการที่ปรึกษา สพสว

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 621

 

 

Ms.  Dusida Rattanasopa

Policy and Planning Analyst 

Tel: +66-2561-2445 ext. 620

 

นางสาวดุสิดา รัตนโสภา

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการผู้อำนวยการ สพสว.

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 620

 

กลุ่มงานกำกับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กม.)

Conformity Evaluation Section

 

 

Ms. Rangsiwan Pet-In

Policy and Planning Analyst, Professional Level

Tel: +66-2561-2445 ext. 627

 

นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกำกับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 627

   

Ms. Chutima Petra

Policy and Planning Analyst, Practitioner Level

Tel: +66-2561-2445 ext. 626

 

นางสาวชุติมา เภตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 626

 

 

Ms. Natthaporn  Techawal

Policy and Planning Analyst 

Tel: +66-2561-2445 ext. 625

 

นางสาวณัฐพร  เตชวาล

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 625

 

 

Ms. Wisakha Nilawat

Policy and Planning Analyst 

Tel: +66-2561-2445 ext. 625

 

นางสาววิสาขา นิลวัตร

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 625

   

กลุ่มงานส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สข.)

Standardization Promotion Section

 

 

Mrs. Phakkamon SuwanRo

Policy and Planning Analyst, Senior Professional Level

Tel: +66-2561-2445 ext. 624

 

นางภัคมน สุวรรณโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 624

 

   

Ms. Apissara Charoensiri

Policy and Planning Analyst 

Tel: +66-2561-2445 ext. 624

 

นางสาวอภิศรา เจริญศิริ

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 624

   

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (พม.)

Standard Development Section

  1

 

Ms. Juthadol Puranaveja

Policy and Planning Analyst, Professional Level

Tel: +66-2561-2445 ext. 621

 

นางสาวจุฑาดล บุรณเวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 621

   

Ms. Dusida Rattanasopa

Policy and Planning Analyst 

Tel: +66-2561-2445 ext. 621

 

นางสาวดุสิดา รัตนโสภา

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 621

   

Ms. Apinya Boonprem

Policy and Planning Analyst 

Tel: +66-2561-2445 ext. 622

 

นางสาวอภิญญา บุญเปรม

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 622

   
   

กลุ่มงานบริหารจัดงานทั่วไปสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (บท.)

Administrative Section

 

 

Mrs. Tiwapon Mitjit

Policy and Planning Analyst 

Tel: +66-2561-2445 ext. 623

 

นางทิวาพร มิตรจิตต์

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 623

   

Ms. Kantinan Jabgratok

Policy and Planning Analyst 

Tel: +66-2561-2445 ext. 623

 

นางสาวกันตินันท์ จาบกระโทก

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 623

   

Ms. Orathai chaiwong

Policy and Planning Analyst 

Tel: +66-2561-2445 ext. 623

 

นางสาวอรทัย ใจวงค์

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์: +66-2561-2445 ต่อ 623