เว็บไซต์ตรวจประเมิน www.thaiiacuc.nrct.go.th

ลำดับ  เอกสาร  แบบฟอร์ม    
๑.  ขั้นตอนการตรวจประเมิน    
๒.  ใบปะหน้าขอรับการตรวจประเมิน  เอกสาร มคกส. - ๐๐      
๓. แบบขอรับการตรวจประเมิน และ/หรือ ขอรับฟังคำชี้แจง  เอกสาร มคกส. - ๐๑      
๔.  แบบฟอร์มประเมินตนเองของ คกส.  เอกสาร มคกส. - ๐๒      
๕.  หลักการแสดงข้อมูลเอกสารแม่บทสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์และสถานภาพปัจจุบัน  เอกสาร มคกส. - ๐๓      
๖.  แบบรายการรายชื่อเอกสารประกอบการตรวจประเมินที่นำส่ง  เอกสาร มคกส. - ๐๔      
๗.  ใบแทรก แบบรายการรายชื่อเอกสารประกอบการตรวจประเมินที่นำส่ง  เอกสาร มคกส. - ๐๔/๔.๓๒      
๘.  ประเด็นการประเมิน มคกส. หลักการพิจารณา และหลักฐานการพิจารณา    
๙.  ร่างกำหนดการตรวจประเมิน    
๑๐.  หนังสือรับรองว่าด้วยการรักษาความลับ (คณะผู้ตรวจประเมิน)    
๑๑.  หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (คณะผู้ตรวจประเมิน)    
๑๒.  แบบบันทึกข้อมูลการตรวจประเมิน (คณะผู้ตรวจประเมิน)    
๑๓.

 แบบสรุปผลการตรวจประเมิน (คณะผู้ตรวจประเมิน)

   
๑๔.

 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ 

 เอกสาร มคกส. - ๐๕  
๑๕.  แบบรายงานการแก้ไขและปรับปรุงโดย คกส.   เอกสาร มคกส. - ๐๖  
๑๖.  แบบแสดงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ  เอกสาร มคกส. - ๐๗  
๑๗.  ระบบการตรวจประเมิน (คปร.)