ศัพท์บัญญัติทางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

หมวดคำศัพท์บัญญัติ

๑. หมวดสัตว์ทดลอง และสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๒. หมวดชีววิทยาทั่วไป (General Biology)
๓. หมวดสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ (Reproductive Physiology)
๔. หมวดการสืบสายพันธุ์-เพาะขยายพันธุ์ (Breeding - Production)
๕. หมวดพันธุกรรมสัตว์ (Animal Genetics)
๖. หมวดสุขภาพสัตว์ (Animal Health)
๗. หมวดโภชนาการสัตว์ (Animal Nutrition)
๘. หมวดการเลี้ยงสัตว์ (Animal Care &Management)
          ๑ สถานที่เลี้ยงสัตว์ (Animal Facility)
          ๒ สภาพแวดล้อม (Environment)
          ๓ วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพแวดล้อม
          ๔ การป้องกันการติดเชื้อ
          ๕ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ
               ระบบการเลี้ยงสัตว์
          ๗ วัสดุเลี้ยงสัตว์
 ๙. หมวดการใช้สัตว์ (Animal Experimentation)
 ๑๐. หมวดการกำกับดูแล (Supervision)
              คณะกรรมการ
         ๒ จรรยาบรรณ
         ๓ กฎหมาย
         ๔ มาตรฐาน
๑๑. หมวดบุคลากร
๑๒. อื่นๆ

ศัพท์บัญญัติที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นของคณะทำงานจัดทำศัพท์บัญญัติทางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (ยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นทางการ) หากมีข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับคำที่บัญญัติไปแล้ว หรือต้องการเพิ่มศัพท์คำใดให้บัญญัติ กรุณาส่งความคิดเห็นมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.